Comprar per Categoria

Declaració d'Accessibilitat

Serveis d'Internet Javajan SL, s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://tjserra.com.

Situació de compliment.

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

A causa de l'automatització d'algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un incorrecte nidament d'etiquetes HTML.

Hi ha documents en format PDF que no compleixen amb la normativa.

Podrien haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.

b. Càrrega desproporcionada

No s'aplica.

c. Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.

Continguts multimèdia en directe.

Contingut multimèdia pregravat publicat abans de l'entrada en vigor del Reial Decret.

Serveis de mapa en línia.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat.

Aquesta declaració es va preparar el 23 de febrer de 2023 i es basa en els informes d'accessibilitat web de l'Observatori d'Accessibilitat.

La data de la darrera revisió ha estat el 24 de maig de 2023.

Observacions i dades de contacte.

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web

Transmetre altres dificultats d'accés al contingut

Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del correu electrònic info@javajan.com indicant a l'assumpte el nom de la pàgina.

Contingut opcional.

Aquest lloc web:

S'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).

Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.

Està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d'escriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280×1024.

S'ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d'estil CSS 3 pel disseny.