Comprar per Categoria

Condicions Generals de Compra

*(Text SENSE COMPLETAR)

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA:(d'ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D'una banda, el proveïdor de les entrades, TJ. SERRA, SL (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social al C/TORTOSA Nº 1 - 08500 - Vic (Barcelona), CIF:B08787350, telèfon d'atenció al client +34 93 885 28 61, i e-mail: tjserra@tjserra.com exposa el document contractual que regirà (especificar compra o servei) a través del present lloc web.

I d'una altra, l'Usuari – Client (d'ara endavant l'Usuari), sobre les dades proporcionades del qual té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN aquest document, i comporta que l'usuari:

Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

Que és una persona gran d'edat i amb prou capacitat per contractar.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol entrada oferida.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d'aquests l'adreça electrònica tjserra@tjserra.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les compres realitzades a través de https://tjserra.com.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar el que fos adquirit prèviament a la modificació, a fi de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar les entrades cal consultar aquestes condicions generals.

T.J. SERRA, SL no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d'una utilització inadequada dels productes o serveis a la venda a la web.

L'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a TJ. SERRA, SL per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels serveis adquirits a la present web, així com possibles errors, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que hi accedeixi.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d'aplicació: Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia que es faci la compra.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un servei concret.

2.2 Territori d'aplicació: La compra de productes és activa per a tothom.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser més gran i tenir capacitat per contractar. 

2.4 Acceptació del client: La validació de la compra a través del web es fa per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web o, si ho desitgeu i sol·liciteu, podem posar-la a la vostra disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: T.J. SERRA, SL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions a les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïssin una vegada realitzada una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta compra.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB:

3.1 Publicació de preus: Els preus són els mostrats a la nostra web.

3.2 Informació de la venda: La informació que figura a la nostra publicitat, fulletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua espanyola (castellà).

3.3 Disponibilitat de productes: S'especifica l'estoc aproximat i la manca d'estoc

3.4 Comandes les 24h, tots els dies de l'any: L'horari de gestió de la compra és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any. L'horari d'atenció al client està detallat al l'apartat de contacte de la web.

3.5 Frau: Si T.J. SERRA, SL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

S'informa que de conformitat amb allò que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

------

------

Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web.

T.J. SERRA, SL proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte tjserra@tjserra.com, si escolliu un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

T.J. SERRA, SL posa a la vostra disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del vostre operador de telefonia.

5. LLIURAMENT

------

------

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a les entrades inclouen l'IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids i s'expressaran a la moneda Euro (€).

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta compra està subjecta a promoció o no.

7. FORMES DE PAGAMENT:

------

------

8. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, DEVOLUCIÓ O CANVIS:

------

------

9. REEMBORSAMENTS:

------

------

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d'aquesta que resulti afectada, per no posada.

11. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

13. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

Normativa espanyola:

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, i modificacions posteriors,

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,

Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i modificacions posteriors.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

14. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d'Atenció al Client +34 93 885 28 61 o a través del nostre email, llistat a dalt.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon d'Atenció al Client +34 93 885 28 61 o a través del nostre email, llistat a dalt.